Katedra    Personāls    Studijas    Saites    Kontakti    UNITE    In English  
 

Latvijas zinātnes 2008. gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstā ir iekļauta arī ERAF projekta „Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai” rezultāti. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Fizikālās Enerģētikas institūtu. Projekta vadītājs prof. J. Merkurjevs

Zinātniskais sasniegums:

Izstrādāta un realizēta jauna informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgspējīguma nodrošināšanai (LZA kor.loc., Dr.habil. Jurijs Merkurjevs, Dr. habil. Zigurds Krišāns, Dr. Irina Oļeinikova, Dr. Anna Mutule, Rīgas Tehniskā universitāte, Fizikālās Enerģētikas institūts).

 

Apraksts:

Enerģētika ir viens no svarīgākajiem jautājumiem kas jārisina Eiropas valstu un Latvijas valdībai, jo enerģētikas drošība nosaka Eiropas un Latvijas nākotni. Enerģētikas attīstībai jābalstās uz sapratīgiem un efektīvākiem lēmumiem. Šādus lēmumus var iegūt tikai izmantojot specializētas informācijas tehnoloģijas.

Informācijas tehnoloģija LDM-PG’08 („Latvijas dinamiskais modelis – Pārvade un ģenerācija”) pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai izstrādāta RTU Informācijas tehnoloģijas institūta Modelēšanas un imitācijas katedrā, sadarbojoties ar Fizikālās Enerģētikas institūtu. Tā ietver sarežģītas energosistēmu modelēšanas un analīzes metodes un algoritmus, to lietošanas metodiku, kā arī realizējošu programmatūru.

Izstrādātā informācijas tehnoloģija (IT) ir paredzēta energouzņēmumu dažāda līmeņa darbiniekiem, nodrošinot tos ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju. IT veic ar energosistēmu darbības vadību un plānošanu saistītus aprēķinus, proti, aprēķina tehniski-ekonomiskos un drošuma rādītājus, nodrošina energosistēmu attīstības perspektīvo plānošanu. Aprēķina rezultātus izmanto lai izstrādātu plānu-rekomendāciju ģenerācijas un pārvades tīkla tālākai attīstības. Veicot aprēķinus, tiek ņemti vērā ekoloģiskie, tehniskie, ekonomiskie un elektroapgādes drošuma kritēriji, kā arī perspektīvas informācijas varbūtīgs raksturs, tādā veidā nodrošinot pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējīgumu.

IT balstās uz oriģinālām modelēšanas metodēm un oriģināliem optimizācijas algoritmiem elektroapgādes drošuma novērtēšanai, ģenerācijas un pārvades tīkla modelēšanai, kā arī lēmumu pieņemšanai nenoteiktības apstākļos, plānojot un kontrolējot energouzņēmumu ilgtspējīgo attīstību.

IT izstrādāta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, īstenojot projektu Nr VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000014/P „Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai”.

IT izstrādes gaitā ir sagatavoti un aizstāvēti 2 promocijas darbi (A.Kutjuns, J.Runčs). Tās galvenie elementi ir apspriesti 5 starptautiskās konferencēs un atspoguļoti 10 zinātniskās publikācijās (skat. pievienoto sarakstu).

Izstrādātās informācijas tehnoloģijas praktiskā pielietošana paredzēta lai izstrādātu rekomendācijas ģenerācijas un pārvades tīkla tālākai attīstībai (AS Latvenergo, Fizikālās Enerģētikas institūts). Izskatot augstāk minētā ERAF programmas projektā sasniegtos rezultātus, LZA eksperti ir rekomendējuši tos izmantošanai LZA zinātniekiem Enerģētikas un Informācijas tehnoloģijas nozarēs (skat. pievienoto LZA vēstuli). Izstrādātā IT ir nodota praktiskai izmantošanai Latvijas energosistēmas Pārvades sistēmas operatoram (PSO) „AS Augstsprieguma tīkls” (skat. pievienotus pieņemšanas-nodošanas aktus).

 

Ziņojumi starptautiskajās konferencēs:

 

 • Z.Krishans, A.Mutule, I. Oleinikova. Structure of Optimisation Models System for Planning of Power System under Market Conditions. International Scientific Conference “Electric Power Engineering (EPE) 2006”. Brno, Czech Republic, May 16-18, 2006.
 • Z.Krishans, I.Oleinikova, A.Mutule, J.Runčs. Dynamic Simulation Method for Transmission and Distribution Planning. The 5 th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering, Spain, Canary Islands, Tenerife, December 16-18, 2006.
 • Y.Merkurjevs, Z.Krishans, I.Oleinikova, A.Mutule. Estimation Methods of Power System Sufficient for 5-10 years Horizon. International Conference “PowerTech 2007”, 1-5 July 2007, Lausanne, Switzerland.
 • Z.Krishans, I.Oleinikova, A.Mutule. Planning for Urban Medium Voltage Network The 7th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER’07), Italy, Venice, November 21-23, 2007.
 • Y.Merkurjevs, Z.Krishans, I.Oleinikova, A.Mutule. Application of Probabilistic Method for Switchyard Types Selection in Transmission Networks. 10th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems. Rincón, Puerto Rico, May 25-29, 2008.

 

 

Publikācijas:

 

 • Z.Krišāns, I.Oļeiņikova, A.Mutule, J.Runčs, A.Kalpiņa. Vidsprieguma sadales tīkla drošuma tehniski ekonomiskās analīzes imitācijas datorprogramma // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2006, No 6, 35.-47. lpp.
 • Z.Krishans, A.Mutule, I.Oleinikova. Structure of Optimisation Models System for Planning of Power System under Market Conditions // “Electric Power Engineering (EPE) 2006”. Brno, Czech Republic, May 16-18, 2006. - Proceedings of the 7 th International Scientific Conference, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2006, p. 19-23.
 • Z.Krishans, I.Oleinikova, A.Mutule, J.Runčs. Dynamic Simulation Method for Transmission and Distribution Planning // Proceedings of the 5 th WSEAS Int. Conf. on System Science and Simulation in Engineering, Spain, Canary Islands, Tenerife, December 16-18, 2006 (on CD, p. 25-30).
 • Y.Merkurjevs, Z.Krishans, I.Oleinikova, A.Mutule. Estimation Methods of Power System Sufficient for 5-10 years Horizon // Power Tech 2007, 1-5 July 2007, Lausanne, Switzerland. Conference Proceedings CD.
 • Z.Krishans, I.Oleinikova, A.Mutule. Planning for Urban Medium Voltage Network // Challenges in Power, High Voltage and Machines. WSEAS Press, 2007, p. 180-185.
 • Z. Krišāns, I. Oļeinikova. Elektroenerģetisko uzņēmumu vadības pamati. RTU, 2007, 158 lpp.
 • Y.Merkurjevs, Z.Krishans, I.Oleinikova, A.Mutule. Application of Probabilistic Method for Switchyard Types Selection in Transmission Networks // 10th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems. Rincón, Puerto Rico, May 25-29, 2008. - Symposium Proceedings (on CD, 5 p.).
 • A.Kutjuns, Z.Krishans. Method of Transmission Power Networks Reliability Estimation // Proceedings of the 7 th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER’07), Italy, Venice, November 21-23, 2007 (on CD, p. 570-575).
 • J.Merkurjevs, J.Runčs, Z.Krišāns, I.Oļeiņikova, A.Mutule, A.Kalpiņa. Pilsētu vidsprieguma sadales tīkla drošuma novērtēšanas metode un algoritms // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2007, No 3, p. 40-52.
 • J.Merkurjevs, Z.Krišāns, I.Oļeiņikova, A.Mutule. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējas nodrošināšanai” // Enerģija un pasaule, 2008, Nr. 6, 86.-89. lpp.
 
  Telefons: 67089514 E-pasts: inese at itl.rtu.lv   © MIK, 1997.-2015.
  Fakss: 67089513 Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija