Latvijas zinātnes 2008. gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstā ir iekļauta arī ERAF projekta „Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai” rezultāti. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Fizikālās Enerģētikas institūtu. Projekta vadītājs prof. J. Merkurjevs

Zinātniskais sasniegums:

Izstrādāta un realizēta jauna informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgspējīguma nodrošināšanai (LZA kor.loc., Dr.habil. Jurijs Merkurjevs, Dr. habil. Zigurds Krišāns, Dr. Irina Oļeinikova, Dr. Anna Mutule, Rīgas Tehniskā universitāte, Fizikālās Enerģētikas institūts).

 

Apraksts:

Enerģētika ir viens no svarīgākajiem jautājumiem kas jārisina Eiropas valstu un Latvijas valdībai, jo enerģētikas drošība nosaka Eiropas un Latvijas nākotni. Enerģētikas attīstībai jābalstās uz sapratīgiem un efektīvākiem lēmumiem. Šādus lēmumus var iegūt tikai izmantojot specializētas informācijas tehnoloģijas.

Informācijas tehnoloģija LDM-PG’08 („Latvijas dinamiskais modelis – Pārvade un ģenerācija”) pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai izstrādāta RTU Informācijas tehnoloģijas institūta Modelēšanas un imitācijas katedrā, sadarbojoties ar Fizikālās Enerģētikas institūtu. Tā ietver sarežģītas energosistēmu modelēšanas un analīzes metodes un algoritmus, to lietošanas metodiku, kā arī realizējošu programmatūru.

Izstrādātā informācijas tehnoloģija (IT) ir paredzēta energouzņēmumu dažāda līmeņa darbiniekiem, nodrošinot tos ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju. IT veic ar energosistēmu darbības vadību un plānošanu saistītus aprēķinus, proti, aprēķina tehniski-ekonomiskos un drošuma rādītājus, nodrošina energosistēmu attīstības perspektīvo plānošanu. Aprēķina rezultātus izmanto lai izstrādātu plānu-rekomendāciju ģenerācijas un pārvades tīkla tālākai attīstības. Veicot aprēķinus, tiek ņemti vērā ekoloģiskie, tehniskie, ekonomiskie un elektroapgādes drošuma kritēriji, kā arī perspektīvas informācijas varbūtīgs raksturs, tādā veidā nodrošinot pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējīgumu.

IT balstās uz oriģinālām modelēšanas metodēm un oriģināliem optimizācijas algoritmiem elektroapgādes drošuma novērtēšanai, ģenerācijas un pārvades tīkla modelēšanai, kā arī lēmumu pieņemšanai nenoteiktības apstākļos, plānojot un kontrolējot energouzņēmumu ilgtspējīgo attīstību.

IT izstrādāta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, īstenojot projektu Nr VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000014/P „Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgtspējīguma nodrošināšanai”.

IT izstrādes gaitā ir sagatavoti un aizstāvēti 2 promocijas darbi (A.Kutjuns, J.Runčs). Tās galvenie elementi ir apspriesti 5 starptautiskās konferencēs un atspoguļoti 10 zinātniskās publikācijās (skat. pievienoto sarakstu).

Izstrādātās informācijas tehnoloģijas praktiskā pielietošana paredzēta lai izstrādātu rekomendācijas ģenerācijas un pārvades tīkla tālākai attīstībai (AS Latvenergo, Fizikālās Enerģētikas institūts). Izskatot augstāk minētā ERAF programmas projektā sasniegtos rezultātus, LZA eksperti ir rekomendējuši tos izmantošanai LZA zinātniekiem Enerģētikas un Informācijas tehnoloģijas nozarēs (skat. pievienoto LZA vēstuli). Izstrādātā IT ir nodota praktiskai izmantošanai Latvijas energosistēmas Pārvades sistēmas operatoram (PSO) „AS Augstsprieguma tīkls” (skat. pievienotus pieņemšanas-nodošanas aktus).

 

Ziņojumi starptautiskajās konferencēs:

 

 

 

Publikācijas:

 

LV  EN