Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

Maģistra akadēmisko studiju programma

„Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība”

80 KP (120 ECTS)

Maģistra akadēmisko studiju programmas „Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība” (LSCM) mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus, kas izprot un spēj implementēt loģistikas sistēmu tehnoloģijas, identificēt, analizēt un risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, saistītas ar loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu projektēšanu, ieviešanu, ekspluatāciju un vadīšanu, tai skaitā loģistikas informācijas tehnoloģiju un sistēmu jomā, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos, turpināt studijas doktorantūrā.

LSCM studiju programma tiek realizēta angļu valodā kā kopīgā studiju programma, kuras īstenošanā iesaistītas četras universitātes – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU, Latvija), Autonomous University of Barcelona (Universitat Aut?noma de Barcelona, UAB, Spānija), University of Applied Science of Wilday (Technische Hochschule Wildau, UASW, Vācija). Sekmīgi beidzot studiju programmu, studentiem tiek izsniegts kopīgais diploms, ko visu partneruniversitāšu (RTU, UAB un UASW) vārdā izsniedz konsorcija koordinējošā universitāte UAB. Studenti, kas ir izvēlējušies RTU specializāciju studiju 2. gadā un sekmīgi aizstāvējuši maģistra darbu RTU, papildus kopīgajam diplomam saņem RTU maģistra diplomu ar diploma pielikumu.

Studiju ilgums ir 2 gadi. Visi studenti uzsāk studijas UAB, kur apgūst 1.semestra priekšmetus; 2.semestrī studijas tiek turpinātas RTU. Pēc 1.studiju gada studenti izvēlas specializāciju un atbilstošo universitāti studiju turpināšanai 2.gadā.
Tiek piedāvātas šādas specializācijas:

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistrs loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā.

Iepriekšējā izglītība: bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds nosauktajām zinātnes nozarēm atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tām pielīdzināma izglītība.

Lai studētu studiju programmā „Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība”, nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL Internet versijā vismaz 90-91 punkti vai vismaz B2 līmenis CEF valodu prasmju līmeņu sistēmā vai tās ekvivalents, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Studiju maksa:

Izmaksas, kas saistītas ar ceļošanu un izmitināšanu, studiju maksā nav iekļautas.  

Pieteikšanās termiņš ES pilsoņiem 2017.gada 31.jūlijs.

Sīkāku informāciju par programmu un pieteikšanās procedūru meklējiet programmas mājas lapā: http://www.master-lscm.eu

LV  EN