Studiju programma:
Aktuālās darba tēmas:
Aizstāvētie diplomdarbi:

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Informācijas tehnoloģijas institūts

Apstiprināta RTU Senātā
2002.gada 26.jūnijā.
Mācību prorektors E.Beķeris
STUDIJU PROGRAMMA
Programmas nosaukums:

Informācijas tehnoloģija

Studiju līmenis:

Maģistra akadēmiskās studijas

Nominālais studiju ilgums:

2 gadi

Studiju apjoms:

81 kredītpunkti (KP)

Iepriekšējā izglītība:

Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnēs

Iegūstamā kvalifikācija:

Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijā

Studiju programmas šifrs DMIO
Uzņemšana ar 2009./2010. m.g.

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI

37

Lēmumu analīzes modernās tehnoloģijas

3

Mākslīgas neironu sistēmas

3

Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija (datorzinībās)

3

Vadības informācijas sistēmu projektēšana

3

Loģistikas informācijas sistēmas

3

Vadības informācijas sistēmas un tīkli

5

Operāciju vadīšana

3

Projekta vadība

3

Lielās datu bāzes

3

Informācijas sistēmas un CASE rīki

4

Objektorientētā sistēmanalīze

3

Darba aizsardzības pamati

1

OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

20

Programmas priekšmeti

15

Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana

15

Rūpniecības plānošanas un vadības sistēmas

3

Pārvaldības elementu integrācija

5

Loģistikas sistēmu optimizācija

2

Sistēmu objektorientētā modelēšana

2

Loģistikas ķēžu analīze un vadīšana

3

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība

2

Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizētie līdzekļi

3

Humanitātie un sociālie, pedagoģias vai ekonomikas un vadības priekšmeti

5

Uzņēmējdarbības ekonomika

2

Uzņēmējdarbības loģistika

3

Vērtspapīru portfeļa analīze

3

Tirgus organizācija un vadīšana

2

Biznesa socioloģija

2

Prezentācijas prasme

2

Pedagoģija /maģistriem/.

2

Psiholoģija /maģistriem/.

2

BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

4

Elektroniskā komercija

2

Loģistikas sistēmu tehnoloģijas

2

GALA PĀRBAUDĪJUMI

20

Maģistra darbs

20

Programma akceptēta
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes domes
2002.g. 17.jūnija sēdē,
prot.Nr.447.

Priekšsēdētājs J.Grundspeņķis

Programma izvērtēta
Informācijas tehnoloģijas nozares studiju programmu komisijas sēdē
2002.g. 14.jūnijā,
prot.Nr.02/2.

Priekšsēdētājs Ģ.Vulfs
LV  EN