Katedras vadītājs:
Mācību spēki:
Tehniskais personāls:
Pētnieki
Vitālijs Boļšakovs
Lēmumu atbalsta sistēmu grupa
Darja Plinere

 

Docents, Dr.sc.ing. Arnis Lektauers

e-pasts:arnis@itl.rtu.lv
422.telpa

Konsultāciju laiki: Ceturtdienās no 8:30-9:30

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta Modelēšanas un imitācijas katedras docents (nozare – Informācijas tehnoloģija, apakšnozare – Sistēmu analīze, specializācija – Modelēšana un imitācija). Pasniedz studiju priekšmetus “Loģistikas informācijas sistēmu pamati”, “Elektroniskās komercijas pamati”, “Loģistikas sistēmu vadības līdzekļi”, “Ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas”. Ir 15 gadu pieredze programmatūras risinājumu izstrādē, 10 gadu pieredze studentu pētniecisko darbu vadīšanā, kā arī ir pieredze pētniecisko projektu izpildē un vadīšanā, kas saistīti ar imitācijas modelēšanas, e-komercijas un loģistikas jomām.

Piedalīšanās profesionālajās biedrībās

Latvijas Imitācijas un Modelēšanas biedrība System Dynamics Society

IEEE Computer Society

Piedalīšanās zinātniski pētnieciskajos projektos

1. Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja līdzfinansētais projekts sadarbībā ar Magdeburgas Otto-von-Guericke universitāti “Loģistikas RFID tehnoloģiju apmācības un pētījumu laboratorijas izveidošana”(rezultāti: konveijera vadības metodikas un programmatūras izstrāde)

2. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta vadības līdzfinansēts individuālais projekts „Kurzemes telpiskās plānošanas un ilgtspējīgas attīstības centra izveidošana”  Nr. LV0078 (rezultāts: Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības sistēmdinamiskā modeļa izstrāde un aprobācija)

3. RTU projekts ZP-2008/6 „IT risku daudzvalodu pārvaldības e-vietnes izveide” (rezultāts: Daudzvalodu pārvaldības e-vietnes izstrāde)

4. IZM-RTU projekts R7348 „Informācijas tehnoloģiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana finanšu institūcijās” (rezultāts: Operacionālo IT risku novērtēšanas metodikas izstrāde)

5. IZM-RTU projekts R7406 „Imitācijas modeļu pielietošanas iespējas telpiskās plānošanas apmācībā un praksē (rezultāts: Telpiskās plānošanas sistēmu analīze un imitācijas modelēšanas metodikas izstrāde

LV  EN